Algemene voorwaarden


Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.
Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen "voorwaarden", worden de volgende definities gebruikt:
NBD Sports is een onderdeel van New Business Development BV, waaronder de Voetbal Web Winkel ressorteert.
Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NBD Sports in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen NBD Sports en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Producten: Artikelen & accessoires in de ruimste zin van het woord.
Gemonteerde producten: Artikelen die in opdracht van de afnemer zijn gewijzigd in samenstelling door middel van montage en als zodanig persoonsgebonden zijn geworden en zonder beschadiging van het product niet meer in de originele staat zijn terug te brengen.
Diensten: De door NBD Sports al dan niet met betrekking tot producten te verlenen diensten waaronder advies, assemblage en service in de ruimste zin.
Bestelling/order: Iedere opdracht van afnemer aan NBD Sports. Bestelling/orders kunnen via de internetshop van NBD Sports geplaatst worden.

Artikel 2. Algemeen
Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van NBD Sports geeft de afnemer te kennen dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. NBD Sports heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.

NBD Sports:
- Draagt er zorg voor dat de order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling aan NBD Sports.
- Draagt er zorg voor dat de bestelde producten bij afnemer worden afgeleverd, waarbij de transportkosten voor rekening van afnemer zijn en het risico van verzending bij NBD Sports.
- Neemt opdrachten aan betreffende levering van voetbalartikelen en accessoires en dienstverlening op dit gebied, een en ander in de ruimste zin.
- Is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van afnemer gebruik te maken van derden.
- Is gerechtigd afnemer zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van NBD Sports te weigeren.

Artikel 3. Aanbod & overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en NBD Sports behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer NBD Sports de aanvaarding van haar aanbod door afnemer online heeft bevestigd en afnemer deze bevestiging heeft ontvangen en in sommige gevallen heeft bevestigd. NBD Sports heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na online bevestiging te herroepen.

Artikel 4. Prijzen en tarieven
Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

NBD Sports behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De door NBD Sports aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en voor de gevolgen van drukfouten, wijzigingen in de prijzen, modellen, types en uitvoeringen kan NBD Sports geen aansprakelijkheid aanvaarden. Afnemer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepalingen aangaande de verkoop op afstand.

Artikel 5. Betaling
De volgende betaalmethodes zijn mogelijk bij NBD Sports:
- Elektronisch, door middel van iDeal.
- Bij vooruitbetaling, na ontvangst van een factuur per email.

Artikel 6. Levering, levertermijn en bezorging
De levertijd wordt gerekend vanaf het moment dat de betaling van een bestelling door NBD Sports is ontvangen. De levertijd van producten is 5 t/m 10 werkdagen (gemiddeld 7 werkdagen). Producten die geassembleerd dienen te worden, zoals te bedrukken shirts, hebben een levertijd van 8 t/m 14 werkdagen (gemiddeld 10 werkdagen).

De door NBD Sports opgegeven levertermijn is slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de afnemer per email of per brief (in een eventuele deelzending) geïnformeerd over de te verwachten nieuwe levertijd, waarbij aan NBD Sports een maximale termijn van dertig (30) werkdagen moet worden gegeven om alsnog te presteren. Indien NBD Sports na de hiervoor genoemde termijn van 30 werkdagen niet heeft kunnen leveren, heeft de afnemer het recht de overeenkomst kostenloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal veertien (14) kalenderdagen na kennisgeving, aan de afnemer terugbetaald.

NBD Sports behoudt zich het recht voor, verzending uit te besteden aan derden. De bestelling zal door de pakketservice worden aangeboden. Indien op het moment van bezorging niemand thuis is, zal de bestelling bij één van de buren worden afgegeven. Mocht afnemer en/of de buren het pakket niet in ontvangst hebben kunnen nemen, dan kan afnemer zijn bestelling gedurende 3 weken afhalen bij het postkantoor.

Artikel 7. Aflevering en risico
NBD Sports is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen NBD Sports en afnemer, dan wel tussen NBD Sports en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en NBD Sports. NBD Sports neemt, tot het moment waarop via track & trace van de pakketservice wordt aangegeven dat de zending is afgeleverd, het risico van verzending. De kosten van verzending komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 8. Verzendkosten
Alle bestellingen worden bezorgd op een door de afnemer op te geven adres in binnen- en buitenland. Voor verzendingen naar het buitenland gelden andere, veelal hogere tarieven dan voor verzending binnen Nederland.

NBD Sports behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen kan worden verzonden.

Artikel 9. Garantie en retourzendingen
NBD Sports garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, zoals is vastgesteld door de producent van het geleverde artikel. Garantie vervalt of is niet van toepassing:
- indien eventuele slijtage als normaal kan worden beschouwd;
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van NBD Sports of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur, c.q. orderbevestiging niet kunnen worden overlegd, zijn gewijzigd en/of onleesbaar zijn gemaakt;
- indien het geleverde product gebreken vertoont, die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging aan het geleverde product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
- op producten uit een ouder seizoen, zodra het assortiment van het nieuwe seizoen is uitgekomen.

De afnemer is gerechtigd om aangekochte producten, met uitzondering van gemonteerde producten, mits ongebruikt, voorzien van niet verwijderde labels, c.q. kaartjes en in originele (fabrieks)verpakking binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering zonder opgaaf van reden te retourneren aan NBD Sports onder ontbinding van de onderliggende overeenkomst. Retourzendingen, als gevolg van de hier genoemde ontbinding, dienen altijd begeleid te gaan van het 'herroepingsformulier', waarvan een exemplaar bij de zending is ingesloten. Onjuist en onvolledig ingevulde herroepingsformulieren kunnen niet in behandeling worden gemomen. NBD Sports behoudt het recht om retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van NBD Sports of de leverancier van het product zijn beschadigd. Retourzendingen zijn immer voor rekening en risico van de afnemer. NBD Sports zal, nadat de producten zijn geretourneerd, het door de afnemer daarvoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen veertien (14) kalenderdagen aan de afnemer retourneren. Elke retourzending wordt door NBD Sports uitsluitend geaccepteerd na het volgen van de juiste procedure aangegeven door NBD Sports. Retourzendingen dienen altijd vergezeld te gaan van de originele factuur, c.q. orderbevestiging. Deze dienen, ieder afzonderlijk, als het garantiebewijs.

Indien afnemer meent dat een levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft afnemer de keuze deze levering, tegen retournering daarvan, te vervangen door een nieuwe levering. Voordat retour gezonden wordt dient de afnemer contact op te nemen met NBD Sports. De verzendkosten van het retourneren van het artikel en weer opnieuw verzenden naar afnemer zijn voor rekening van de afnemer.

Voor producten die in opdracht van de afnemer zijn gemonteerd en als zodanig niet meer in de originele staat zonder beschadiging van het product zijn te herstellen, geldt de garantie en de mogelijkheid tot ruilen niet. Leveringen die niet voldoen aan de door de afnemer opgegeven montagegegevens worden hersteld door NBD Sports.

Artikel 10. Privacy persoonsgegevens
NBD Sports zal de door afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en in verband daarmee aan derden, o.a. de vervoerder, ter beschikking worden gesteld. Tenzij afnemer heeft aangegeven dat hij daarop geen prijs stelt, zullen afnemers gegevens worden gebruikt om producten en diensten van ons of derden af te stemmen op zijn interesse en om afnemer hierover te informeren. De verwerking van afnemers gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan afnemer geleverde zaken, blijven eigendom van NBD Sports totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken, volledig aan NBD Sports zijn voldaan.

Artikel 12. Overmacht
Onder overmacht wordt hier verstaan: Elke van de wil van NBD Sports onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van NBD Sports kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Tot de omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door NBD Sports of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

In geval van tijdelijke overmacht is NBD Sports gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd van de duur van de tijdelijke overmacht. Indien de tijdelijke overmacht langer dan dertig (30) werkdagen duurt, zal de afnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

De afnemer is, behoudens het hiervoor gaande, in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijkheid recht en geschillen 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NBD Sports is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, behoudens appèl en cassatie.

Rosmalen, 13 juni 2014

NBD Sports
Oranje Nassaustraat 1
5246 XR  Rosmalen